MẪU ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN 2018

Căn cứ điều 25 công cụ Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội trải qua ngày 26 tháng 11 năm năm trước quy định Điều lệ công ty trọng trách hữu hạn nhì thành viên trở lên nên có những nội dung đa phần sau đây:

1. Tên, địa chỉ cửa hàng trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng công sở đại diện.

Bạn đang xem: Mẫu điều lệ công ty cổ phần 2018

2. Ngành, nghề gớm doanh.

3. Vốn điều lệ; tổng thể cổ phần, loại cp và mệnh giá từng loại cổ phần.

4. Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các điểm sáng cơ bản khác của người đóng cổ phần sáng lập;

5. Số cổ phần, nhiều loại cổ phần, mệnh giá cp từng nhiều loại của cổ đông sáng lập;

6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

7. Cơ cấu tổ chức tổ chức quản ngại lý.

8. Người thay mặt theo pháp luật.

9. Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết và xử lý tranh chấp nội bộ.

10. địa thế căn cứ và phương pháp xác định thù lao, chi phí lương cùng thưởng mang lại người cai quản và member Ban kiểm soát điều hành hoặc kiểm soát điều hành viên.

11. Những trường thích hợp cổ đông hoàn toàn có thể yêu cầu doanh nghiệp mua lại cổ phần;

12. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và giải pháp xử lý lỗ trong gớm doanh.

13. Những trường vừa lòng giải thể, trình từ bỏ giải thể và giấy tờ thủ tục thanh lý gia tài công ty.

14. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

15. Họ, tên, chữ ký kết của người thay mặt đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người thay mặt đại diện theo uỷ quyền.

16. Các nội dung khác vày cổ đông thoả thuận cơ mà không được trái với hiện tượng của pháp luật.

B/ NỘI DUNG bỏ ra TIẾT (để tham khảo):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

_________________________

ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN …………………………………….

Chúng tôi, có những cổ đông sáng lập có tên như sau:

STT

Họ với tên

(cổ đông sáng lập)

Ngày tháng năm sinh

(đối với cổ đông là cá thể )

Quốc tịch

Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc hộ chiếu đối với cá thể hoặc Giấy cn ĐKKD đối với doanh nghiệp, hoặc QĐ thành lập đối với tổ chức

Nơi đk hộ khẩu thường trú so với cá nhân, hoặc add trụ sở chính đối với tổ chức

Số

Ngày, chỗ cấp

1

Cá nhân : è Văn A

Viet Nam

023333444

15 Lý từ bỏ Trọng, phường....., quận 1

2

.....................................

.....................

3

số ĐKKD

Ngày cấp

Địa chỉ trụ sở

Tên người đại diện thay mặt của tổ chức triển khai : Nguyễn Văn B

Việt Nam

023456789

15 Lý tự Trọng, phường....., quận 1

.......

Xem thêm:

..................................


cùng đồng ý và ký kết tên chấp thuận tiếp sau đây thành lập một CÔNG TY CỔ PHẦN (dưới đây call tắt là Công ty) chuyển động tuân theo pháp luật Việt phái mạnh và phiên bản điều lệ này với các chương, điều, khoản sau đây :

Chương I

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1. Phạm vi trách nhiệm

Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về những khoản nợ với nghĩa vụ gia tài khác của chúng ta trong phạm vi số vốn liếng đã góp vào doanh nghiệp


Điều 2 . Tên doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt :..........................................................................................

- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:............................................................................

- Tên doanh nghiệp viết tắt:.........................................................................................................

Doanh nghiệp tham chiếu những điều 38, 39, 40 cùng 42 vẻ ngoài doanh nghiệp

Điều 3. Trụ sở Công ty

- Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên : số bên ……….., đường (xóm, ấp): …….........................phường (xã, thị trấn) : …………………..., quận (huyện) :…………………….. TP hồ Chí Minh.

- trụ sở công ty đặt ở : số đơn vị ……….., đường (xóm, ấp): ……………………............phường (xã, thị trấn) : …………, quận (huyện) : … ……………………………………………...tỉnh/thành phố : …………………………….

- công sở đại diện của doanh nghiệp đặt trên : số bên ………., mặt đường (xóm, ấp):………..................................…………..phường (xã, thị trấn) : ……………………....., quận (huyện) : ……..…………..……..……........tỉnh/thành phố : …………………………………………………………………………...........

Doanh nghiệp tham chiếu Điều 43 biện pháp doanh nghiệp

Điêu 4. Ngành, nghề tởm doanh

STT

Tên ngành

Mã ngành

Điều 5. Thời hạn hoạt động

1. Thời gian buổi giao lưu của Công ty là ……………… năm tính từ lúc ngày được cơ quan đăng ký marketing cấp giấy ghi nhận đăng ký kết kinh doanh.

2. Công ty có thể hoàn thành hoạt hễ trước thời hạn hoặc kéo dãn dài thêm thời gian chuyển động theo đưa ra quyết định của Đại hội đồng người đóng cổ phần hoặc theo pháp luật của pháp luật.

Doanh nghiệp tham chiếu các điều 192, 193, 194, 196, 197, 200 và 201 lý lẽ doanh nghiệp

Điều 6. Người đại diện theo pháp luật

1. Ông (bà): ………………………………………………Giới tính: ………...................

Sinh ngày……./ ……./…… Dân tộc:…………….; Quốc tịch: ………..................

Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu) số:……Ngày cung cấp …/…/…

Nơi cấp: ....................

Nơi đk hộ khẩu thường trú: …………………………………………...................…

Chỗ ở hiện tại tại: ………………………………………………………….................………

Chức danh quản lí lý: …………………….. (là chủ tịch hoặc tổng giám đốc hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty)

Quyền và nhiệm vụ của từng người thay mặt pháp luật:……..…

2. Ông (bà): (*)………………………………………………Giới tính: ………...................

Sinh ngày……./ ……./…… Dân tộc:…………….; Quốc tịch: ………..................

Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu) số:……Ngày cấp cho …/…/…

Nơi cấp: ....................

Nơi đk hộ khẩu hay trú: …………………………………………...................…

Chỗ ở hiện tại tại: ………………………………………………………….................………

Chức danh quản lí lý: …………………….. (là người đứng đầu hoặc tgđ hoặc quản trị Hội đồng quản ngại trị của Công ty)

Quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện pháp luật:……..…

(*) Trường thích hợp doanh nghiệp có từ 2 người thay mặt theo pháp luật của khách hàng trở lên.

Doanh nghiệp tham chiếu những Điều 13, Điều 14 pháp luật doanh nghiệp

Chương II

VỐN ĐIỀU LỆ – CỔ ĐÔNG – CỔ PHẦN – CỔ PHIẾU

Điều 7. Vốn điều lệ

Số vốn này được tạo thành điều lệ của công ty: ........................................(ghi số cùng chữ) đồng

Mệnh giá bán mỗi cổ phần : …………………đồng/cổ phần

Trong đó:

+ Tổng số cp cổ đông sáng lập đăng ký mua: …............………………………

+ Tổng số cổ phần dự kiến kính chào bán: ………………………..…………………………