Giáo Án Tiếng Anh Lớp 7 Trọn Bộ

... Lesson 7: - Work in pairs to write the health problem & Looking back the response - Remember - Listen and take note the assignments Period 15 Unit 2: HEALTH Lesson 7: Looking ... You: Why? Mai: Because we have to lớn sit still và make ? Report your partner"s answers lớn the class 7" 3" 2" III Further practice trò chơi (extension activity) - Divide the Ss into two big groups - Teacher ... That sth/doing sth is + adj V Homework - Learn by heart vocabulary and structures - Ex C1, C2 P6 -7 (Workbook) - Prepare next lesson Unit Lesson Skills things by hands You; Will you take up making...

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh lớp 7 trọn bộ


*

... Giáo án tiếng Anh 16 Giáo án giờ đồng hồ Anh 17 Week: 03 Period: 09 Date of planning: ……/……/…… Date of teaching: ……/……/…… UNIT 1: MY HOBBIES Lesson 7: Looking ... (Communication) Experiments: Giáo án tiếng Anh 46 Giáo án tiếng Anh 47 Week: 07 Period: đôi mươi Date of planning: ……/……/…… Date of teaching: ... Giáo án tiếng Anh Giáo án tiếng Anh Week: 02 Period:...
*

... Prepare for the next lesson: Unit 2: Closer look - vì chưng exercise A1, (p .10 ), B2, (P .11 ) workbook UNIT MY trang chủ Tiết 11 Ngày dạy: 10 /9/2 013 A CLOSER LOOK I AIMS By the kết thúc of the lesson, ss will be ... Talkative, friendly, creative * Scorpio <"skɔ:piou>: 21/ 10/20 /11 (cung Hổ Cáp) Careful, responsible, curious * Sagittarius <,sædʒi"teəriəs>: 21/ 11 – 20 /12 (cung Nhân Mã - cung vật dụng Hoàng Đạo) Independent, ... Prepare for the next lesson: Unit 3: Closer look - vày exercise A1, (p. 16 ) , B1, (P .17 ) workbook UNIT MY FRIENDS huyết 18 Ngày dạy: 27/9/2 013 A CLOSER LOOK I AIMS By the end of the lesson, ss will be...
*

... Play like listen make watch Not e read visit cook Ex: She often plays chess after school Giáo án giờ Anh 6 - Ask Ss to give the rule & use of the present simple & the present continuous tense ... Favourite teacher is Mr Trung He teaches me science Create a webpage for your school Giáo án giờ Anh 16 school - Choose some Ss to lớn present to lớn the class about their writing - Tell Ss lớn pay ... Course book, CD player V Procedures: Teacher’s Activities Ss’ Activities nội dung Not e Giáo án giờ Anh 26 - Have Ss look at extra vocabulary - Whole class - Ask Ss lớn look at the picture and...
*

... Chun b v kin thc ó hc D Thời gian: 45 phút E Tiến trình: I bất biến lớp: II Trả bài: III chữa bài: ( chào làng đáp án đúng) B B D D A 10 B 15 B 16 C 17 C 22 D 23 A 24 B 29 D 30 A D 11 A 18 C 25 C B ... October, 20th 2014 Date of testing: huyết chữa soát sổ Test 1-45 A Mục đích: - công bố đáp án, thang điểm cho học sinh - Giúp học sinh nhận biết sửa lỗi sai C S chun b ca giỏo viờn v hc sinh: ... Mainly communicative D Procedures: Time/Stages Homework minutes New lesson minutes minutes 10 minutes 10 minutes * Checking Activities - Collect some homework books lớn mark writing - Give marks...
*

... Play lượt thích listen make watch Not e read visit cook Ex: She often plays chess after school Giáo án giờ Anh 6 - Ask Ss khổng lồ give the rule and use of the present simple and the present continuous tense ... Favourite teacher is Mr Trung He teaches me science Create a webpage for your school Giáo án giờ Anh 16 school - Choose some Ss khổng lồ present lớn the class about their writing - Tell Ss to lớn pay ... Course book, CD player V Procedures: Teacher’s Activities Ss’ Activities content Not e Giáo án giờ Anh 26 - Have Ss look at extra vocabulary - Whole class - Ask Ss to look at the picture and...
... Corrects their answers No, there weren"t Olympic Games in 20 11 ( They were held in 20 04, 20 08, 20 12) A marathon is 42. 195 kilometers long ( 26 miles và 385yards) They were held in Olympia Boxing ... Next lesson: Unit 8: Communication - vì chưng exercise B5, B6, B7(p. 12) (Workbook) 22 Unit Sports và games TiÕt 65 communication Ngµy d¹y: 10/ 02/ năm trước I Aims By the kết thúc of this lesson students will be ... Lesson: Unit 8: Closer look - vì chưng exercise A1, (p.10), B1, 2, 3, (P.10, 11) workbook 20 Unit Sports and games TiÕt 64 A closer look Ngµy d¹y: 24 /01 /20 14 I Aims By the over of the lesson, ss will be able...

Xem thêm:


... Passages Help Ss khổng lồ understand the meaning of the 16 Ex2 What the words mean boarding surrounded international creative Giáo án giờ đồng hồ Anh lớp Thí điểm words: explaining or examples or the Vietnamese ... ANTICIPATED PROBLEMS There may not be enough time for all the activities V PROCEDURE 26 Giáo án tiếng Anh lớp Thí điểm Warmer - Greeting - Checking attendance - Asking for the teaching date Revision ... Topic "My friends" II OBJECTIVES - Vocab: body toàn thân parts and appearance, personality 36 Giáo án giờ Anh lớp Thí điểm - Grammar: Present continuous for future, “Be”, “Have” for descriptions III MATERIALS...
... Questions khổng lồ guess the room T: What’s in the room? Oanh: A sofa & a television T: Is it the living room? Oanh: Yes */ PRONUNCIATION /Z/ ; /S/; /IZ/ EX5 +6 Listen and repeat the words Then put the words ... Hard-working III Grammar : - Elicits the use of the present simple & the present continuous Ex 6: - Asks Ss lớn ex6 - Calls one Ss khổng lồ the ex on the board, others it on their notebook - Checks Ss’ answers ... Two pairs act out the conversation IV Skills: Reading: - Ss ex1,2 individually 6- 1-7-2-3-5-8-4 Ex1: 1A 2C 3C 4B 5A 6B Ex : it’s in a quiet place not far from They’re hard-working and serious ...
... Key : / / : 1,2,4 / : / : 3,5 GIO N TING ANH LP TH im (TRN B) Ngy Thỏng Nm 2014 BGH duyt T chuyờn nhọt duyt ====================== Date of teaching: _/ _2014 Week Period UNIT 1: MY HOBBIES Lesson ... Lesson: Unit Lesson 1: Getting started Ngy .thỏng nm năm trước BGH duyt T chuyờn mụn duyt GIO N TING ANH LP TH im (TRN B) Date of teaching: / /2014 Week Period 16 UNIT COMMUNITY SERVICE Lesson 1: ... Born or declared its independence in 177 6) (4 Americans volunteer because they enjoy it, và not because they are forced or paid to it) Key: 2/ 3/ 5/ GIO N TING ANH LP TH lặng (TRN B) 10" 3" 2" - Work...
... 13 Giáo án giờ Anh 14 Giáo án giờ đồng hồ Anh Week: 02 Period: 05 Date of planning: ... 19 Giáo án giờ đồng hồ Anh Week: 03 Date of planning: ……/……/…… Period: 07 Date of teaching: ……/……/…… đôi mươi Giáo án tiếng Anh UNIT 1: MY NEW SCHOOL Lesson ... Secondary School: a small school in a mountainous region in Son Dong Dist, Bac Giang Province 16 Giáo án giờ Anh - Divide the class into groups of or 5, let them discuss their answers to lớn the questions,...
... Extra-board listing Game: Making friends (P. 11) the question in (P 11) asks ss to lớn work in groups decide which questions should be used khổng lồ ask Key: 1,2,4 ,6, 7 a new friend T: - Explains that we should ... Closer look - do exercise B1(p.10), B5 (P. 11) (Workbook) Learn by heart all new words huyết 10 I Aims trăng tròn Unit My trang chủ A closer look Ngày dạy: 06/ 9/2014 GIO N ANH TH yên By the kết thúc of the lesson, ss ... Nón - responsible (a): cú trỏch nhim 36 GIO N ANH TH lặng - Checking: R0R - reliable (a): ỏng tin cy/ chc chn - firework: phỏo hoa - competition: cuc thi u/ tranh ti - racing: cuc chy thi - independent(a):...
... Phối chương trình - Cả năm: tiết x 35 tuần = 105 - học tập kỳ I: huyết x 18 tuần = 54 tiết - học kỳ II: máu x 17 tuần = 51 máu III ra mắt cách học tập tiếng Anh bên trên lớp: - đơn nhất tự lắng nghe giáo ... Lắng nghe giáo viên giảng bài, hăng hái phát biểu chủ kiến - Rèn luyện tiếp xúc giờ Anh học tập tiếng Anh, tinh giảm sử dụng giờ đồng hồ Việt - bạo dạn phát âm chuẩn, thực hành nói các Học công ty - học cũ: ... Teacher(n) : giáo viên school(n) : trường học class(n) : lớp học tập classroom(n): phòng học tập desk(n) : bàn HS that(de-pro) : đó, that is = that′s : k Teacher′s activities - Use the pictures (p 26, 27) to...
... Exercise A1, (p. 16) , B1, (P.17) workbook UNIT 3: MY FRIENDS p. 18 Date: 16/ 9/2014 A CLOSER LOOK I Aims By the kết thúc of the lesson, ss will be able to: 35 TIẾNG ANH SÁCH MỚI 2015 - trăng tròn 16 - Ss wil be ... Phân loại học viên Từ GV có biện pháp giảng dạy, giáo dục, giúp đỡ HS thích hợp B Objectives:The content of the test 49 TIẾNG ANH SÁCH MỚI 2015 - trăng tròn 16 THE MATRIX OF FORTY-FIVE MINUTE kiểm tra ENGLISH ... Lesson: Unit 1: Closer look Learn by heart all the new words vì chưng Ex A1 P3, B1,2 P4 (WB) TIẾNG ANH SÁCH MỚI 2015 - trăng tròn 16 UNIT 1: MY NEW SCHOOL P.04 Date: 21 /8/2015 A CLOSER LOOK I Aims By the kết thúc of...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ vấn đề liệu new đăng cầm tắt văn bạn dạng trong lòng người mẹ kungfu với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong dịp nghỉ lễ hội tết điểm lưu ý chung cùng vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài xích văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài xích tập vật dụng lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài tập đồ lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ buộc phải giuộc soạn bài xích cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài xích ca ngắn đi trên kho bãi cát sự cải tiến và phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học tập trung đại nước ta lớp 11 bài xích tập xác suất thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem ngu van lop 8