Bài Tập Trắc Nghiệm Phương Trình Mặt Phẳng

50 bài bác tập trắc nghiệm Viết phương trình phương diện phẳng lựa chọn lọc, bao gồm đáp án

Với 50 bài xích tập trắc nghiệm Viết phương trình khía cạnh phẳng chọn lọc, bao gồm đáp án Toán lớp 12 tổng phù hợp 50 bài bác tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài xích tập Viết phương trình phương diện phẳng từ đó đạt điểm cao trong bài bác thi môn Toán lớp 12.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm phương trình mặt phẳng

*

Bài 1: Trong không gian Oxyz, Phương trình phương diện phẳng (P) cất trục Ox với vuông góc với khía cạnh phẳng (Q): 3x + y - 2z - 5 = 0 là

A. -x +3y =0

B. 2x +3y =0

C. 2y -z =0

D. 2y +z =0

Lời giải:

Đáp án : D

Giải say mê :

Trục Ox có vecto chỉ phương u→=(1;0;0) và đi qua điểm O (0; 0; 0)

Mặt phẳng (Q) bao gồm vecto pháp đường nQ→=(3;1; -2)

Do phương diện phẳng (P) đựng trục Ox và vuông góc với phương diện phẳng (Q) bắt buộc mặt phẳng (P) tất cả vecto pháp tuyến là n→==(0;2;1)

Phương trình mặt phẳng (P) có vecto pháp tuyến đường n→ và đi qua điểm O là:

2y +z =0

Bài 2: Trong không gian Oxyz, mang đến điểm A(1;1;1) và mặt phẳng (Q): 2x + y + 2z - 1 = 0. Mặt phẳng (P) tuy vậy song với mặt phẳng (Q) và khoảng cách từ A đến mặt phẳng (P) bởi 2/3. Phương trình phương diện phẳng (P) là

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Lời giải:

Đáp án : A

Giải mê thích :

Mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng (Q) đề xuất phương trình khía cạnh phẳng (P) bao gồm dạng:

2x +y +2z +D =0 (D≠ -1)

Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (P) bằng 2/3 đề xuất ta có:

*

⇔ |5 +D| =2

*

Vậy phương trình mặt phẳng (P) đề nghị tìm là:

*

Bài 3: Trong không gian Oxyz phương trình khía cạnh phẳng (P) trải qua điểm A(2; -1; 2) song song trục Oy với vuông góc với khía cạnh phẳng (Q): 2x - y + 3z - 9 = 0 là

A. 3y + z + 1 = 0

B. x + 2y = 0

C. 3x - 2z - 2 = 0

D. 3x + 2y - 10 = 0

Lời giải:

Đáp án : C

Giải thích hợp :

Trục Oy gồm vecto chỉ phương là u→=(0;1;0)

Mặt phẳng (Q) bao gồm vecto pháp con đường nQ→=(2;-1;3)

Do phương diện phẳng (P) đựng trục Ox với vuông góc với khía cạnh phẳng (Q) phải mặt phẳng (P) gồm vecto pháp tuyến đường là n→==(3;0; -2)

Phương trình khía cạnh phẳng (P) có vecto pháp tuyến đường n→ và trải qua điểm A(2; -1; 2) là:

3(x -2) -2(z -2) =0

⇔ 3x -2z -2 =0

Bài 4: Phương trình khía cạnh phẳng (α) đi qua M(1; -2; 3) và tuy vậy song với khía cạnh phẳng (β): 2x – 3y + z + 5 = 0 là :

A. 2x – 3y +z -11 = 0

B. –x – 2y +3z -11 = 0

C. 2x – 3y +2z +11 = 0

D. 2x – 3y +z +11 = 0

Lời giải:

Đáp án : A

Giải say mê :

Mặt phẳng (α) tuy vậy song với mặt phẳng (β): 2x – 3y + z + 5 = 0 đề nghị phương trình phương diện phẳng (α) gồm dạng: 2x -3y +z +D =0 (D≠5)

Mặt phẳng (α) đi qua M(1; -2; 3) nên:

2 .1 -3 .(-2) +3 +D =0 ⇒ D= -11

Vậy phương trình khía cạnh phẳng bắt buộc tìm là 2x -3y +z -11 =0

Bài 5: Phương trình khía cạnh phẳng (α) đi qua hai điểm A(3;1;-1), B(2;-1;4) cùng vuông góc với khía cạnh phẳng bao gồm phương trình (β): 2x - y + 3z = 0 là :

A. 2x - y+3z -2 = 0

B. x -13y - 5z + 5 = 0

C. - x +13y + 5z = 0

D. x -13y - 5z +6 = 0

Lời giải:

Đáp án : B

Giải yêu thích :

AB→ =(-1; -2;5)

Mặt phẳng (β) tất cả vecto pháp tuyến đường n1→=(2 ; -1 ;3)

Do phương diện phẳng (α) đi qua hai điểm A, B và vuông góc với khía cạnh phẳng (β) nên có vecto pháp đường là n→==(-1;13;5)

Phương trình mặt phẳng (α) gồm vecto pháp con đường n→ và trải qua điểm A(3 ; 1 ; -1) là :

-(x -3) +13(y -1) +5(z +1) =0

⇔ x -13y -5z +5 =0

Bài 6: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, (α) là mặt phẳng đi qua điểm A(2; -1; 5) cùng vuông góc với hai mặt phẳng (P): 3x - 2y + z + 7 = 0 và (Q): 5x - 4y + 3z + 1 = 0. Phương trình khía cạnh phẳng (α) là:

A. x + 2y + z - 5 = 0

B. 2x - 4y - 2z - 10 = 0

C. 2x + 4y + 2z + 10 = 0

D. x + 2y - z + 5 = 0

Lời giải:

Đáp án : A

Giải đam mê :

Mặt phẳng (P) gồm vecto pháp đường n1→=(3; -2;1)

Mặt phẳng (Q) gồm vecto pháp con đường n2→=(5; -4;3)

Do mặt phẳng (α) vuông góc cùng với 2 mặt phẳng (P) cùng (Q) cần vecto pháp con đường của khía cạnh phẳng (α) là n→==(-2; -4; -2)= -2(1;2;1)

Phương trình mặt phẳng (α) đi qua A (2; -1; 5) và tất cả vecto pháp tuyến đường n→=(1;2;1) là: x -2 +2(y +1) +z -5 =0

⇔ x +2y +z -5 =0

Bài 7: Trong không khí với hệ toạ độ Oxyz, điện thoại tư vấn (α) là phương diện phẳng qua G(1;2;3) và cắt các trục Ox, Oy, Oz theo thứ tự tại các điểm A, B, C (khác cội O) làm sao để cho G là trung tâm của tam giác ABC. Lúc ấy mặt phẳng (α) gồm phương trình:

A. 6x + 3y + 2z - 18 = 0

B. 3x + 6y + 2z + 18 = 0

C. 2x + y + 3z - 9 = 0

D. 6x + 3y + 2z + 9 = 0

Lời giải:

Đáp án : A

Giải phù hợp :

Giả sử tọa độ của những điểm là A (a; 0; 0), B (0; b; 0), C (0; 0; c)

Do G(1; 2; 3) là giữa trung tâm tam giác ABC buộc phải ta có:

*

Mặt phẳng (α) đi qua A (3; 0; 0), B (0; 6; 0), C (0; 0; 9) gồm phương trình là:

x/3 +y/6 +z/9 =1

⇔ 6x +3y +2z -18 =0

Bài 8: Trong không khí với hệ toạ độ Oxyz, điện thoại tư vấn (α) là mặt phẳng tuy nhiên song với mặt phẳng (β): 2x - 4y + 4z + 3 = 0 và phương pháp điểm A(2; -3; 4) một khoảng tầm k=3. Phương trình của khía cạnh phẳng (α) là:

A. x - 2y + 2z - 25 = 0 hoặc x - 2y + 2z - 7 = 0

B. x - 2y + 2z - 25 = 0

C. x - 2y + 2z - 7 = 0

D. 2x - 4y + 4z - 5 = 0 hoặc 2x - 4y + 4z - 13 = 0

Lời giải:

Đáp án : A

Giải ưa thích :

Phương trình khía cạnh phẳng tuy nhiên song với khía cạnh phẳng là:

2x -4y +4z +D =0 (D≠ 3)

Do biện pháp điểm A( 2; -3; 4) một khoảng tầm k = 3 đề nghị ta có:

*
=3

⇔ |32 +D| =18 ⇔

*

Vậy phương trình mặt phẳng là:

*

*

Bài 9: Trong không khí với hệ toạ độ Oxyz, đến A(1;0;0), B(0; b; 0), C(0; 0; c) (b > 0, c > 0) cùng mặt phẳng (P): y - z + 1 = 0. Viết phương trình phương diện phẳng (ABC) biết phương diện phẳng (ABC) vuông góc với mặt phẳng (P) và khoảng cách từ O đến (ABC) bởi 1/3 .

A. x + 2y + z - 12 = 0

B. x + 2y + 2z - 1 = 0

C. 5x + 4y + 3z - 50 = 0

D. x - y + z = 0

Lời giải:

Đáp án : B

Giải thích hợp :

Phương trình phương diện phẳng (ABC) trải qua A(1;0;0), B(0; b; 0), C(0; 0; c) (b > 0, c > 0) là:

x/1 +y/b +z/c =1 ⇔ bcx +cy +bz -bc =0

Mặt phẳng (ABC) có vecto pháp con đường n→=(bc; c; b)

Mặt phẳng (P) có vecto pháp con đường n1→=(0;1; -1)

Do khía cạnh phẳng (ABC) vuông góc với khía cạnh phẳng (P) đề nghị n→ .n1→=0

⇔ c -b =0 ⇔ b =c

Khi kia phương trình mặt phẳng (ABC) là: b2 x +by +bz -b2 =0

⇔ bx +y +z -b =0

Khoảng phương pháp từ O cho (ABC) bởi nên:

*
=1/3 ⇔ 9b2 =b2 +2 ⇔ b = 50% (do b > 0)

Vậy phương trình mặt phẳng (ABC) là

1/2 x +y +z -1/2 =0 ⇔ x +2y +2z -1 =0

Bài 10: Trong không khí với hệ toạ độ Oxyz, mặt phẳng (α) đi qua điểm M(5;4;3) cùng cắt những tia Ox, Oy, Oz các đoạn đều nhau có phương trình là:

A. x + y + z - 12 = 0

B. x + y + z = 0

C. 5x + 4y + 3z - 50 = 0

D. x - y + z = 0

Lời giải:

Đáp án : A

Giải yêu thích :

Do mặt phẳng (α) cắt những tia Ox, Oy, Oz các đoạn cân nhau nên mặt phẳng (α) gồm phương trình:

x/a +y/a +z/a =1

Mặt khác, mặt phẳng (α) đi qua M (5; 4; 3) đề nghị ta có:

5/a +4/a +3/a =1 ⇔ a=12

Vậy phương trình phương diện phẳng (α) là:

x/12 +y/12 +z/12 =1 ⇔ x +y +z -12 =0

Bài 11: Trong không khí với hệ trục tọa độ Oxyz, gọi (P) là khía cạnh phẳng chứa trục Oy và tạo thành với khía cạnh phẳng (Q): y + z + 1 = 0 góc 600. Phương trình khía cạnh phẳng (P) là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Lời giải:

Đáp án : C

Giải say đắm :

Gọi n→ (a;b;c) là vecto pháp đường của phương diện phẳng (P)

Mặt phẳng (Q) gồm vecto pháp đường n1→ =(0;1;1), trục Oy gồm vecto chỉ phương

u→=(0;1;0)

Do phương diện phẳng (P) đựng trục Oy cần n→. U→=0 ⇔ b=0

Mặt phẳng (P) tạo ra với phương diện phẳng (Q) góc 600

⇒ cos ⁡ 600=

*
=
*

⇔ 1/2=

*
⇔ a=±c

Chọn a = 1 ⇒ c=±1. Lúc đó, phương trình mặt phẳng (P) trải qua điểm O(0; 0; 0) và tất cả vecto pháp con đường n→ là:

*

Bài 12: Trong không khí với hệ toạ độ Oxyz, mang lại hình mong (S): (x - 1)2 +(y - 2)2 +(z - 3)2 = 1. Phương trình mặt phẳng (α) đựng trục Oz với tiếp xúc với (S)

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Lời giải:

Đáp án : D

Giải thích hợp :

Gọi n→ (a;b;c) là vecto pháp tuyến của phương diện phẳng (P)

Trục Oz bao gồm vecto chỉ phương u→=(0;0;1) và trải qua điểm O(0; 0; 0)

Do phương diện phẳng (P) cất trục Oz bắt buộc n→. U→=0 ⇔ c=0

Phương trình khía cạnh phẳng (P) có vecto pháp con đường n→ (a;b;0) và đi qua O là:

ax +by=0

Mặt ước (S) bao gồm tâm I (1; 2; 3) và bán kính R = 1.

Do phương diện phẳng (P) xúc tiếp với mặt mong S phải d(I;(P))=R

*
=1 ⇔ a2 +4ab +4b2 =a2 +b2

*

Với b = 0, chọn a= 1 ⇒ phương trình phương diện phẳng (P) là x = 0

Với a=(-3/4)b, lựa chọn b= -4 ⇒ a=3,

Phương trình mặt phẳng (P) là: 3x -4y =0

Bài 13: Trong không khí với hệ toạ độ Oxyz, mang lại hình mong (S): (x - 1)2 + (y - 2)2 + (z - 3)2 = 16. Phương trình khía cạnh phẳng (α) cất Oy cắt hình cầu (S) theo thiết diện là con đường tròn gồm chu vi bởi 8π

A. (α): 3x + z =0

B. (α): 3x - z =0

C. (α): 3x + z +2 =0

D. (α): x - 3z =0

Lời giải:

Đáp án : B

Giải ưa thích :

Gọi n→ (a;b;c) là vecto pháp đường của khía cạnh phẳng (P)

Trục Oy tất cả vecto chỉ phương u→=(0;1;0) và đi qua điểm O(0; 0; 0)

Do mặt phẳng (P) đựng trục Oz đề xuất n→. U→=0 ⇔ b=0

Phương trình mặt phẳng (P) gồm vecto pháp con đường n→(a;0;c) và trải qua O là:

ax +cz =0

Mặt cầu (S) có tâm I (1; 2; 3) và nửa đường kính R = 4.

Mặt phẳng cắt mặt cầu theo thiết diện là đường tròn chu vi bằng

⇒ nửa đường kính của tiết diện là 4

⇒ phương diện phẳng (P) trải qua tâm I của mặt mong (S)

Khi đó, ta có: a +3c=0 ⇔ a= -3c

Chọn c= -1 ⇒ a=3

Vậy phương trình khía cạnh phẳng (P) là: 3x -z=0

Bài 14: Trong không khí với hệ trục tọa độ Oxyz, điện thoại tư vấn (P) là phương diện phẳng song song với mặt phẳng Oxz và giảm mặt mong (x - 1)2 + (y + 2)2 + z2 = 12 theo đường tròn tất cả chu vi phệ nhất. Phương trình của (P) là:

A. y +2 =0

B. y -2 =0

C. y +1 =0

D. x -2y +1 =0

Lời giải:

Đáp án : A

Giải phù hợp :

Mặt phẳng (P) tuy vậy song với khía cạnh phẳng Oxz yêu cầu mặt phẳng (P) bao gồm dạng:

y +D =0 (D≠0)

Mặt cầu bao gồm tâm I (1; -2; 0) và bán kính R=2√3

Mặt phẳng giảm mặt ước theo mặt đường tròn tất cả chu vi lớn số 1 ⇔ mặt phẳng (P) trải qua tâm I

⇒ -2 +D =0 ⇔ D=2

Vậy phương trình khía cạnh phẳng (P) là y +2 =0

Bài 15: Trong không khí Oxyz. Phương trình khía cạnh phẳng (α) đi qua A(-1 ;2 ;4) và tuy nhiên song với khía cạnh phẳng (P): 2x - 4y + 5z - 15 = 0

A. (α): 2x - 4y + 5z + 10 = 0

B. (α): 2x - 4y + 5z - 5 = 0

C. (α): 2x - 4y + 5z - 10 = 0

D. (α): 2x - 4y + 5z + 5 = 0

Lời giải:

Đáp án : C

Giải thích hợp :

Phương trình khía cạnh phẳng (α) song song với khía cạnh phẳng (P) : 2x – 4y + 5z – 15 =0 có dạng :

⇒ 2x -4y +5z +D =0 (D≠ -15)

Do mặt phẳng (α) đi qua điểm A (-1 ; 2 ; 4) yêu cầu ta tất cả :

2 .(-1) -4 .2 +5 .4 +D =0 ⇒ D= -10

Vậy phương trình mặt phẳng đề xuất tìm là : 2x -4y +5z -10 =0

Bài 16: Trong không khí Oxyz cho tía điểm A(3;0;0), B(-1;1;1), C(-3;1;2). Phương trình của mặt phẳng (ABC) là :

A. 2x + y + 2z - 2 = 0

B. x + 2y + 2z - 3 = 0

C. x + 2y + z - 3 = 0

D. x - 2y + 2z - 3 = 0

Lời giải:

Đáp án : B

Giải phù hợp :

AB→=(-4;1;1); AC→=(-6;1;2)

=(1;2;2)

Phương trình mặt phẳng (ABC) dìm n→==(1;2;2) có tác dụng vecto pháp đường và đi qua A (3; 0; 0) là:

x +2y +2z -3 =0

Bài 17: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho những điểm A(5;1;3), B(1;2;6), C(5;0;4). Viết phương trình phương diện phẳng chứa AB và song song cùng với CD.

A. x + y + z - 9 = 0

B. 2x - y + 3z + 6 = 0

C. 2x - y + z + 4 = 0

D. 2x + 5y + z - 18 = 0

Lời giải:

Đáp án : D

Giải đam mê :

AB→ =(-4;1;3); CD→=(-1;0;2)

=(2;5;1)

Phương trình mặt phẳng (P) cất AB và tuy vậy song với CD thừa nhận n→==(2;5;1) có tác dụng vecto pháp đường và trải qua A (5;1;3) là:

2(x -5) +5(y -1) +z -3 =0

⇔ 2x +5y +z -18 =0

Bài 18: Trong không gian Oxyz mang lại 2 điểm A(4;-1;3), B(-2;3;1). Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB là

A. 3x - 2y + z + 3 = 0

B. - 6x + 4y - 2z - 6 = 0

C. 3x - 2y + z - 3 = 0

D. 3x - 2y - z + 1 = 0

Lời giải:

Đáp án : C

Giải thích :

Mặt phẳng (P) trải qua trung điểm I (1; 1; 2) của AB với vuông góc cùng với AB đề xuất nhận

AB→=(-6;4; -2) có tác dụng vecto pháp tuyến.

Phương trình khía cạnh phẳng (P) là: -6(x -1) +4(y -1) -2(z -2) =0

⇔ 3x -2y +z -3 =0

Bài 19: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, gọi (P) là phương diện phẳng cất trục Ox và vuông góc với mặt phẳng (Q): x + y + z - 3 = 0. Phương trình phương diện phẳng (P) là:

A. y - z = 0

B. y + z = 0

C. y - z - 1 = 0

D. y - 2z = 0

Lời giải:

Đáp án : A

Giải yêu thích :

Trục Ox gồm vecto chỉ phương u→=(1;0;0) và đi qua điểm O (0; 0; 0)

Mặt phẳng (Q) gồm vecto pháp tuyến nQ→=(1;1;1)

=(0;-1;1)

Mặt phẳng (P) đựng trục Ox và vuông góc với khía cạnh phẳng (Q) buộc phải nhận vecto

n→= -=(0;1; -1) có tác dụng vecto pháp tuyến

Phương trình khía cạnh phẳng (P) dấn n→ làm vecto pháp tuyến đường và trải qua O(0; 0; 0) là:

y -z =0

Bài 20: Trong không khí với hệ trục tọa độ Oxyz. Phương trình của mặt phẳng chứa trục Ox và qua điểm I(2;-3;1) là:

A. y + 3z = 0

B. 3x + y = 0

C. y - 3z = 0

D. 3y + z = 0

Lời giải:

Đáp án : A

Giải mê thích :

Trục Ox có vecto chỉ phương u→=(1;0;0) và đi qua điểm O (0; 0; 0)

OI→=(2; -3;1)

=(0;1;3)

Do mặt phẳng (P) đựng trục Ox và đi qua I(2; -3; 1) đề nghị mặt phẳng (P) nhận

n→==(0;1;3) làm vecto pháp tuyến.

Phương trình khía cạnh phẳng (P) là: y +3z =0

Bài 21: Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, mang lại tứ diện ABCD có những đỉnh A(1;2;1), B(-2;1;3), C(2;-1;3) với D(0;3;1). Phương trình phương diện phẳng (α) trải qua A, B đồng thời phương pháp đều C, D

A. (P1): 3x + 5y + 7z - đôi mươi = 0; (P2): x + + 3y + 3z - 10 = 0

B. (P1): 6x - 4y + 7z - 5 = 0; (P2): 3x + y + 5z + 10 = 0

C. (P1): 6x - 4y + 7z - 5 = 0; (P2): 2x + 3z - 5 = 0

D. (P1): 4x + 2y + 7z - 15 = 0; (P2): x - 5y - z + 10 = 0

Lời giải:

Đáp án : A

Giải đam mê :

AB→=(-3; -1;2); CD→=(-2;4; -2)

Gọi n→ là vecto pháp con đường của phương diện phẳng (α)

Do phương diện phẳng (α) bí quyết đều C, D nên xảy ra 2 ngôi trường hợp

TH1: CD tuy nhiên song với khía cạnh phẳng (α)

Khi đó: n→==(-6; -10; -14)= -2(3;5;7)

Phương trình khía cạnh phẳng (α) là:

3(x -1)+5(y -2) +7(z -1) =0

⇔ 3x +5y +7z -20 =0

TH2: phương diện phẳng (α) giảm CD tại trung điểm I của CD

I(1;1;2) ⇒ AI→=(0; -1;1)

Do I nằm trong (α) đề nghị n→==(1;3;3)

Phương trình khía cạnh phẳng (α) là:

x -1+3(y -2)+3(z -1) =0

⇔ x +3y +3z -10 =0

Bài 22: Trong không gian Oxyz mang đến điểm A(1;0;0) và hai tuyến phố thẳng

*
;
*
. Phương trình khía cạnh phẳng qua A và song song cùng với d1 cùng d2 là

A. x + y + z - 1 = 0

B. 2x + y + 2z - 1 = 0

C. x + y + 2z - 1 = 0

D. 3x + 2y + z - 3 = 0

Lời giải:

Đáp án : C

Giải thích hợp :

Đường thẳng d1 tất cả vecto chỉ phương u1→=(1 ;1 ; -1)

Đường thẳng d2 bao gồm vecto chỉ phương u2→=(2 ;0 ; -1)

Mặt phẳng (P) song song với d1 cùng d2 bắt buộc mặt phẳng (P) bao gồm vecto pháp tuyến

n→==(-1;-1; -2)= -(1;1;2)

Phương trình mặt phẳng (P) bao gồm vecto pháp con đường n→=(1;1;2) và trải qua A (1 ; 0 ; 0) là:

x +y +2z -1 =0.

Bài 23: Trong không khí với hệ trục tọa độ Oxyz, mang đến điểm G(1;4;3). Viết phương trình mặt phẳng cắt các trục Ox, Oy, Oz theo lần lượt tại A, B, C làm sao cho G là trung tâm tứ diện OABC ?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Lời giải:

Đáp án : D

Giải phù hợp :

Goi A(a; 0; 0); B(0; b; 0); C(0; 0; c)

G(1; 4; 3) là giữa trung tâm của tứ diện OABC.

*

*

Phương trình phương diện phẳng (ABC) là:

*

Bài 24: Trong không khí với hệ trục tọa độ Oxyz, mang đến hai khía cạnh phẳng có phương trình (P): x + 2y + 2z - 1 = 0, (Q): x + 2y - z - 3 = 0 cùng mặt cầu (S): (x - 1)2 +(y + 2)2 +z2 = 5 .Mặt phẳng (α) vuông với phương diện phẳng (P), (Q) bên cạnh đó tiếp xúc cùng với mặt mong (S).

A. 2x - y + 1 = 0 Λ 2x - y - 9 = 0

B. 2x - y - 1 = 0 Λ 2x - y + 9 = 0

C. x - 2y + 1 = 0 Λ x - 2y - 9 = 0

D. 2x + y - 1 = 0 Λ 2x + y + 9 = 0

Lời giải:

Đáp án : A

Giải say mê :

Mặt phẳng (P) tất cả vecto pháp con đường n1→=(1;2;2)

Mặt phẳng (Q) có vecto pháp con đường n2→=(1;2;-1)

Mặt ước (S) tất cả tâm I (1; -2; 0), bán kính R=√5.

Gọi n→ là vecto pháp tuyến của khía cạnh phẳng (α).Do khía cạnh phẳng (α) vuông góc với khía cạnh phẳng (P), (Q) yêu cầu n→==(-6;3;0)= -3(2; -1;0)

Phương trình mặt phẳng (α) bao gồm dạng: 2x -y + D =0

Do mặt phẳng (α) xúc tiếp với mặt mong (S) phải d(I;(α))=R

*
=√5

⇒ |4+D|=5 ⇔

*

Vậy phương trình phương diện phẳng (α) là

2x -y +1=0

2x -y -9 =0

Bài 25: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, mang lại mặt phẳng (P): x + 2y - 2z + 1 = 0, 2 điểm A(1;0;0), B(-1;2;0), (S): (x - 1)2 + (y - 2)2 +z2 = 25. Viết phương trình phương diện phẳng (α) vuông với phương diện phẳng (P), song song với con đường thẳng AB, đồng thời cắt mặt ước (S) theo con đường tròn có nửa đường kính bằng r=2√2

A. 2x - 2y + 3z + 11 = 0 Λ 2x - 2y + 3z - 23 = 0

B. 2x + 2y + 3z + 11 = 0 Λ 2x + 2y + 3z - 23 = 0

C.

Xem thêm:

2x - 2y + 3z - 11 = 0 Λ 2x - 2y + 3z + 23 = 0

D. 2x + 2y + 3z - 11 = 0 Λ 2x + 2y + 3z + 23 = 0

Lời giải:

Đáp án : B

Giải phù hợp :

Mặt phẳng (P) gồm vecto pháp tuyến đường n1→=(1;2; -2)

AB→=(-2;2;0)

Gọi n→ là vecto pháp con đường của mặt phẳng (α)

Do phương diện phẳng (α) vuông với mặt phẳng (P), tuy vậy song với đường thẳng AB nên

n→==(4;4;6)= 2(2; 2; 3)

Phương trình phương diện phẳng (α) có dạng:

2x +2y +3z +D =0

Mặt cầu (S) bao gồm tâm I (1; 2; 0) bán kính R=5

Gọi khoảng cách từ trung ương I mang đến mặt phẳng (P) là d

⇒ d=

*

Mặt phẳng (α) giảm mặt ước (S) theo mặt đường tròn có nửa đường kính bằng r= 2√2 yêu cầu ta có:

d2 +r2 =R2 ⇒ d=√(52 -(2√2)2 )=√17

⇒ |D+6|/√17=√17 ⇔ |D+6|=17 ⇔

*

Vậy phương trình phương diện phẳng (α) là:

2x +2y +3z +23 =0

2x +2y +3z -11 =0

Bài 26: Trong không khí Oxyz, Phương trình phương diện phẳng (P) cất trục Ox cùng vuông góc với phương diện phẳng (Q): 3x + y - 2z - 5 = 0 là

A. - x + 3y = 0

B. 2x + 3y = 0

C. 2y - z = 0

D. 2y + z = 0

Lời giải:

Đáp án : D

Giải say mê :

Trục Ox trải qua O (0; 0; 0) và bao gồm vecto chỉ phương u→=(1;0;0)

Mặt phẳng (Q) gồm vecto pháp đường n1→=(3;1; -2)

Gọi n→ là vecto pháp đường của phương diện phẳng (P)

Do phương diện phẳng (P) chứa trục và vuông góc với khía cạnh phẳng (Q) nên

n→==(0;2;1)

Phương trình phương diện phẳng (P) đi qua O và có vecto pháp con đường n→ là:

2y +z =0

Bài 27: Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, đến hai phương diện phẳng (P): x + y + z - 3 = 0, (Q): 2x + 3y + 4z - 1 = 0. Lập phương trình mặt phẳng (α) đi qua A(1;0;1) và cất giao tuyến đường của nhị mặt phẳng (P), (Q)

A. (α): 7x + 8y + 9z - 16 = 0

B. (α): 2x + 3y + z - 3 = 0

C. (α): 7x + 8y + 9z - 17 = 0

D. (α): 2x - 2y + z - 3 = 0

Lời giải:

Đáp án : A

Giải say mê :

Mặt phẳng (P) có vecto pháp đường n1→=(1;1;1)

Mặt phẳng (Q) tất cả vecto pháp tuyến n2→=(2;3;4)

Gọi d là giao tuyến đường của khía cạnh phẳng (P) với (Q). Lúc ấy vecto chỉ phương u1→ của con đường thẳng d là:

u1→==(1; -2;1)

Gọi M(a;b;0) là điểm thuộc giao con đường của (P) với (Q)

*
*
⇒ M(8; -5;0)

⇒ AM→=(7; -5; -1)

Gọi n→ là vecto pháp con đường của khía cạnh phẳng (α)

Phương trình mặt phẳng (α) trải qua A(1;0;1) và chứa giao tuyến của nhì mặt phẳng nên n→==(7;8;9)

Phương trình mặt phẳng (α) là: 7(x -1) +8y +9(z -1) =0

⇔ 7x +8y +9z -16 =0

Bài 28: Phương trình phương diện phẳng (α) đi qua hai điểm A(3;1;-1), B(2;-1;4) cùng vuông góc với khía cạnh phẳng bao gồm phương trình (β): 2x - y + 3z = 0 là :

A. 2x - y +3z -2 = 0

B. x -13y -5z + 5 = 0

C. -x +13y + 5z = 0

D. x -13y - 5z +6 = 0

Lời giải:

Đáp án : B

Giải thích hợp :

AB→=(-1; -2;5)

Mặt phẳng (β) có vecto pháp con đường n1→=(2;-1;3)

Mặt phẳng (α) đi qua A, B cùng vuông góc với phương diện phẳng (β) đề nghị mặt phẳng (α) có vecto pháp đường là n→==(-1 ;13 ;5)

Phương trình mặt phẳng (α) đi qua A (3 ; 1 ; -1) và có vecto pháp con đường n→ là :

-(x -3) +13(y -1) +5(z +1) =0

⇔ -x +13y +5z -5 =0

⇔ x -13y -5z +5 =0

Bài 29: Phương trình phương diện phẳng (P) trải qua M(3;-1;-5), đồng thời vuông góc với cả hai mặt phẳng (Q): 3x -2y+2z = 0 và (R): 5x-4y+3z=0 là :

A. 3x - y - 5z - 15 = 0

B. 3x + y - 2z + 15 = 0

C. 2x + 3y - 2z + 15 = 0

D. 2x + y - 2z - 15 = 0

Lời giải:

Đáp án : D

Giải ham mê :

Mặt phẳng (Q) tất cả vecto pháp đường nQ→=(3 ; -2 ;2)

Mặt phẳng (P) gồm vecto pháp tuyến nP→=(5 ; -4 ;3)

Mặt phẳng (P) vuông góc với (P) cùng (Q) đề xuất vecto pháp tuyến đường của mặt phẳng (P) là

n→==(2; 1; -2)

Phương trình phương diện phẳng (P) trải qua M(3 ; -1 ; -5) và gồm vecto pháp đường n→ là :

2(x -3) +(y +1) -2(z +5) =0

⇔ 2x +y -2z -15 =0

Bài 30: Phương trình (P) là phương diện phẳng trung trực của đoạn MN cùng với M=(1;-2;4), N=(3;6;2) là :

A. x + 4y - z + 11=0

B. x - 2y + z -5= 0

C. x + 4y - z - 7 = 0

D. x - 2y + z = 0

Lời giải:

Đáp án : C

Giải ưng ý :

Gọi I là trung điểm của đoạn trực tiếp MN ⇒ I(2;2;3)

⇒ MI→=(1;4; -1)

Do (P) là phương diện phẳng trung trực của MN phải mặt phẳng (P) đi qua I và nhận MI→ làm vecto pháp tuyến. Phương trình khía cạnh phẳng (P) là:

x -2 +4(y -2) -(z -3) =0

⇔ x +4y -z -7 =0

Bài 31: Trong không gian Oxyz phương trình mặt phẳng (P) trải qua 2 điểm A(2;0;-1), B(1;-2;3) với vuông góc với phương diện phẳng (Q): x - y + z + 1 = 0 là

A. (P): 2x + 5y + 3z - 1 = 0

B. (P): - 2x + 5y - 3z + 1 = 0

C. (P): 2x + 5y + 3z - 7 = 0

D. (P): - 2x + 5y - 3z + 7 = 0

Lời giải:

Đáp án : A

Giải phù hợp :

AB→=(-1; -2;4)

Mặt phẳng (Q) bao gồm vecto pháp đường nQ→=(1; -1;1)

Do phương diện phẳng (P) trải qua A, B với vuông góc với phương diện phẳng (Q) yêu cầu vecto pháp tuyến của mặt phẳng (P) là: n→==(2;5;3)

Phương trình phương diện phẳng (P) trải qua A(2; 0; -1) và gồm vecto pháp tuyến đường n→ là:

2(x -2) +5y +3(z +1) =0

⇔ 2x +5y +3z -1 =0

Bài 32: Trong không gian Oxyz phương trình mặt phẳng (P) trải qua điểm A(1;-2;3) vuông góc với mặt phẳng (Q): x + 2y - z + 5 = 0 và song song với mặt đường thẳng

*

A. (P): 7x - y + 5z - trăng tròn = 0

B. (P): 7x - y + 5z - 24 = 0

C. (P): x + 3y - 5z - 10 = 0

D. (P): 3x + y + 5z - 20 = 0

Lời giải:

Đáp án : B

Giải đam mê :

Mặt phẳng (Q) có vecto pháp đường nQ→=(1; 2;-1)

Đường thẳng d tất cả vecto chỉ phương u→=(-2;1;3)

Do khía cạnh phẳng (P) vuông góc với phương diện phẳng (Q) và tuy vậy song với đường thẳng (d) phải vecto pháp tuyến đường của phương diện phẳng (P) là n→==(7;-1;5)

Phương trình mặt phẳng (P) bao gồm vecto pháp tuyến n→ và đi qua A(1; -2; 3) là:

7(x -1) -(y +2) +5(z -3) =0

⇔ 7x -y +5z -24 =0

Bài 33: Trong không gian Oxyz phương trình mặt phẳng (P) chứa hai tuyến đường thẳng giảm nhau

*
*

A. (P): 3x - 6y + 3z = 0

B. (P): 6x + 3y + z + 15 = 0

C. (P): 6x + 3y + z - 15 = 0

D. (P): - 6x - 3y + 3z + 3 = 0

Lời giải:

Đáp án : C

Giải yêu thích :

Đường thẳng d có vecto chỉ phương u1→=(1; -1; -3) và đi qua điểm A (1; -1; 12)

Đường thẳng d’ bao gồm vecto chỉ phương u2→=(-1;2;0)

Mặt phẳng (P) chứa d và d’ yêu cầu mặt phẳng (P) bao gồm vecto pháp con đường là

n→==(6;3;1)

Phương trình phương diện phẳng (P) đi qua A(1; -1; 12) và gồm vecto pháp đường n→=(6;3;1)

6(x -1) +3(y +1) +z -12 =0

⇔ 6x +3y +z -15 =0

Bài 34: Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (Q): x + 2y +z -3 = 0 và mặt đường thẳng

*
. Viết phương trình mp (P) chứa (d) và hợp với mp (Q) một góc α thỏa mãn cos α= √3/6.

A. (P): - 5x + 3y - 8z - 35 = 0

B. (P): 5x - 3y + 8z - 15 = 0

C. (P): 3x + 5y + 8z + 5 = 0

D. (P): 8x - 5y + 3z - 1 = 0

Lời giải:

Đáp án : B

Giải đam mê :

Gọi vecto pháp đường của phương diện phẳng (P) là n→(A;B;C)

Đường thẳng (d) đi qua điểm M(-1; 2; -3) có vecto chỉ phương u→=(1; -1; -1)

Do phương diện phẳng (P) đựng d bắt buộc n→ .u→=0 ⇔ A -B -C =0 ⇔ A =B +C.

Mặt phẳng (Q) bao gồm vecto pháp đường nQ→=(1;2;1)

Mặt phẳng (P) hợp với mặt phẳng (Q) góc α thỏa cos α = √3/6 bắt buộc ta có:

*

*

*

Với 8B = -3C, lựa chọn C=8; B= -3 ⇒ A=5 ⇒ n→=(5; -3;8)

Với B= -C, lựa chọn C=-1; B=1 ⇒ A=0 ⇒ n→=(0; 1;-1)

Khi đó, phương trình khía cạnh phẳng (P) đi qua M(-1; 2; -3) và có vecto pháp con đường n→ là:

5x -3y +8z -15 =0

y -z +1 =0

Bài 35: Trong không khí Oxyz viết phương trình mặt phẳng (P) chứa hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song với nhau

*
*

A. (P): 6x + 3y + z - 15 = 0

B. (P): - 27x + 9y + 3z = 0

C. (P): - 27x + 9y - 3z = 0

D. (P): 6x + 3y + z + 15 = 0

Lời giải:

Đáp án : A

Giải ưa thích :

Đường trực tiếp d đi qua A(1; -1; 12) và bao gồm vecto chỉ phương u→=(1; -1;-3)

Đường trực tiếp d’ đi qua B( 1; 2; 3)

AB→=(0; 3; -9)

Do phương diện phẳng (P) chứa d với d’ tuy vậy song với nhau phải vecto pháp đường của phương diện phẳng (P) là n→==(6;3;1)

Khi đó phương trình khía cạnh phẳng (P) là:

6(x -1) +3(y -2) +(z -3) =0

⇔ 6x +3t +z -15 =0

Bài 36: Trong không khí oxyz cho hai đường thẳng

*
*
Phương trình mp (P) cất (d) và song song cùng với (Δ)

A. (P): x + y - 3z = 0

B. (P): - x + 3y - z = 0

C. (P): x - 3y + 5z = 0

D. (P): - x - 5y + 3z = 0

Lời giải:

Đáp án : D

Giải thích hợp :

Đường trực tiếp d trải qua điểm O(0; 0; 0) và bao gồm vecto chỉ phương u1→=(1;1;2)

Đường trực tiếp (Δ) bao gồm vecto chỉ phương u2→=(-2;1;1)

Do phương diện phẳng (P) cất (d) và song song với (Δ) buộc phải vecto pháp con đường của mặt phẳng (P) là n→==(-1; -5;3)

Phương trình phương diện phẳng (P) là:

-x -5y +3z =0

Bài 37: Trong không khí với hệ toạ độ Oxyz, cho các điểm A(1;1;0), B(3;1;2). Phương trình phương diện phẳng trung trực của đoạn AB là

A. x + z - 4 = 0

B. x + z - 2 = 0

C. x + y - z - 2 = 0

D. x + 2y - 2 = 0

Lời giải:

Đáp án : B

Giải đam mê :

I là trung điểm của AB ⇒ I(2;1;1)

AI→=(1; 0;1)

Khi đó mặt phẳng trung trực của AB dìm AI→=(1;0;1) và đi qua điểm I

Phương trình phương diện phẳng phải tìm là: x +z -2 =0

Bài 38: Phương trình bao quát (α) qua A(2;-1;4), B(3;2;-1) cùng vuông góc cùng với (β): x + y + 2z - 3 = 0 là:

A. 11x + 7y - 2z - 21 = 0

B. 11x + 7y + 2z + 21 = 0

C. 11x - 7y - 2z - 21 = 0

D. 11x - 7y + 2z + 21 = 0

Lời giải:

Đáp án : C

Giải ưa thích :

Ta có: AB→=(1;3; -5)

Mặt phẳng (β) có vecto pháp con đường n1→=(1;1;2)

Do mặt phẳng (α) trải qua A, B và vuông góc với (β) bắt buộc vecto pháp đường của phương diện phẳng (α) là: n→=< AB→ , n1→ >=(11; -7; -2)

Phương trình phương diện phẳng (α) là:

11(x -2) -7(y +1) -2(z -4) =0

⇔ 11x -7y -2z -21=0

Bài 39: Trong không khí với hệ toạ độ Oxyz, mang đến điểm M(8;-2;4). Gọi A, B, C theo thứ tự là hình chiếu của M trên các trục Ox, Oy, Oz. Phương trình khía cạnh phẳng đi qua ba điểm A, B với C là

A. x + 4y + 2z - 8 = 0

B. x - 4y + 2z - 8 = 0

C. x - 4y - 2z - 8 = 0

D. x + 4y - 2z - 8 = 0

Lời giải:

Đáp án : B

Giải say mê :

A, B, C lần lượt là hình chiếu của M(8; -2; 4) trên những trục Ox, Oy, Oz

⇒ A(8;0;0), B(-2;0;0), C(4;0;0)

Phương trình phương diện phẳng trải qua 3 điểm A, B, C là:

x/8 -y/2 +z/4 =1 ⇔ x -4y +2z -8 =0

Bài 40: mặt phẳng (α) trải qua M(0;0;-1) và song song với giá của nhì vectơ a→(1;-2;3) với b→(3;0;5). Phương trình của mặt phẳng (α) là

A. - 5x + 2y + 3z + 3 = 0

B. 5x - 2y - 3z - 21 = 0

C. 10x - 4y - 6z + 21 = 0

D. 5x - 2y - 3z + 21 = 0

Lời giải:

Đáp án : A

Giải thích :

Do phương diện phẳng (α) tuy nhiên song với mức giá của nhì vecto a→(1;-2;3) và b→(3;0;5) đề nghị vecto pháp tuyến của khía cạnh phẳng (α) là: n→=< a→ , b→ > =(-10;4;6)

Mặt phẳng (α) đi qua M (0; 0; -1) và bao gồm vecto pháp tuyến đường n→=(-10;4;6) là:

-10x +4y +6(z +1) =0

⇔ -5x +2y +3z +3 =0

Bài 41: Trong không khí với hệ toạ độ Oxyz, mang lại mặt phẳng (P) đi qua hai điểm A(4;-1;1), B(3;1;-1) và song song với trục Ox. Phương trình làm sao sau đây là phương trình của khía cạnh phẳng (P)

A. x + y + z = 0

B. x + y = 0

C. y + z = 0

D. x + z = 0

Lời giải:

Đáp án : C

Giải thích :

Ta có: AB→=(-1;2; -2)

Trục Ox bao gồm vecto chỉ phương u→=(1;0;0)

Do mặt phẳng (P) trải qua A, B và song song cùng với trục Ox nên vecto pháp tuyến của mặt phẳng (P) là n→=< AB→ , u→ > =(0; -2; -2)= -2(0;1;1)

Phương trình khía cạnh phẳng (P) trải qua A và tất cả vecto pháp con đường n→ là:

y +1 +z -1 =0 ⇔ y +z =0

Bài 42: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (Q) tuy vậy song với phương diện phẳng (P): x + 2y + z - 4 = 0 và cách D(1;0;3) một khoảng bằng √6 bao gồm phương trình là

A. x + 2y + z + 2 = 0

B. x + 2y - z - 10 = 0

C. x + 2y + z - 10 = 0

D. x + 2y + z + 2 = 0 và x + 2y + z - 10 = 0

Lời giải:

Đáp án : D

Giải thích :

Do phương diện phẳng (Q) tuy nhiên song với phương diện phẳng đề nghị mặt phẳng (Q) gồm dạng: x +2y +z +D =0 (D≠ -4)

Mặt phẳng (P) giải pháp D một khoảng bằng yêu cầu ta gồm phương trình

*
=√6

⇔ |4+D|=6 ⇔

*

Vậy phương trình phương diện phẳng (P) là:

x +2y +z -2 =0

x +2y +z +10 =0

Bài 43: Trong không khí Oxyz, phương trình phương diện phẳng (P) cất trục Ox và giảm mặt mong (S): x2 + y2 + z2 - 2x + 4y + 2z - 3 = 0 theo một đường tròn (C) có bán kính bằng 3 là

A. x - 2y - z = 0

B. - y - 2z = 0

C. y - 2z = 0

D. Đáp số khác

Lời giải:

Đáp án : A

Giải ham mê :

Trục Ox bao gồm vecto chỉ phương u→=(1;0;0)

Mặt mong (S) tất cả tâm I (1; -2; -1) và bán kính R = 3

Do mặt phẳng (P) giảm mặt mong (S) theo đường tròn (C) có bán kính bằng 3 buộc phải mặt phẳng (P) đi qua tâm I của mặt cầu.

⇒ phương diện phẳng (P) trải qua O (0; 0; 0) và nhận OI→=(1; -2; -1) có tác dụng vecto pháp con đường

Phương trình mặt phẳng (P) là: x -2y -z =0

Bài 44: Trong không khí với hệ toạ độ Oxyz phương diện phẳng (P) trải qua B(0;-2;3), song song với đường thẳng

*
cùng vuông góc với phương diện phẳng (Q): x + y - z = 0 có phương trình là

A. 2x - 3y + 5z - 9 = 0

B. - 2x - 3y + 5z - 9 = 0

C. 2x + 3y - 5z - 9 = 0

D. 2x + 3y + 5z - 9 = 0

Lời giải:

Đáp án : D

Giải thích hợp :

Đường thẳng (d) gồm vecto chỉ phương u→=(2; -3;1)

Mặt phẳng (Q) gồm vecto pháp đường nQ→=(1;1; -1)

Do phương diện phẳng (P) song song với mặt đường thẳng d cùng vuông góc với mặt phẳng (Q) phải vecto pháp tuyến đường của phương diện phẳng (P) là:

n→==(2;3;5)

Phương trình khía cạnh phẳng (P) đi qua B(0; -2; 3) và gồm vecto pháp tuyến n→ là:

2x +3(y +2) +5(z -3) =0

⇔ 2x +3y +5z -9 =0

Bài 45: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, đến điểm A(1;2;-2) và mặt đường thẳng

*
. Phương trình mp (P) chứa đường trực tiếp d và trải qua điểm A là

A. x + y + 2z - 2 = 0

B. 2x + y + 2z - 3 = 0

C. x + 2y + 2z - 2 = 0

D. 2x + y + z - 2 = 0

Lời giải:

Đáp án : A

Giải say mê :

Đường thẳng d tất cả vecto chỉ phương u→=(1;1; -3) và trải qua điểm M(1; 1; -1)

Ta tất cả AM→=(0; -1; 1)

⇒ < AM→ , u→ >=(-2; -1; -1)= -(2;1;1)

Mặt phẳng (P) chứa d và đi qua A buộc phải nhận n→= -(< AM→ , u→>)=(2;1;1) làm cho vecto pháp con đường

Phương trình phương diện phẳng (P) là: 2(x -1) +y -2 +z -2 =0

⇔ 2x +y +z -2 =0

Bài 46: Trong không khí Oxyz phương trình khía cạnh phẳng (P) chứa hai tuyến phố thẳng cắt nhau

*
*

A. (P): 6x + 3y + z + 15 = 0

B. (P): 6x + 3y + z - 15 = 0

C. (P): 3x - 6y + 3z = 0

D. (P): - 6x - 3y + 3z + 3 = 0

Lời giải:

Đáp án : B

Giải mê thích :

Đường trực tiếp (d) trải qua A (1; -1; 12) và gồm vecto chỉ phương là u1→=(1; -1; -3)

Đường thẳng (d’) tất cả vecto chỉ phương là u2→=(-1; 2; 0)

Do mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng nên ta có vecto chỉ phương của khía cạnh phẳng (P) là:

n→==(6;3;1)

Phương trình mặt phẳng (P) yêu cầu tìm là: 6(x -1) +3(z +1) +z -12 =0

⇔ 6x +3y +z -15 =0

Bài 47: Trong không khí Oxyz mang lại đường thẳng

*
và điểm A(3;1;1). Viết pt mp (P) cất (d) và d (A, (P))= 2√3.

A. (P1): x + y + z + 1 = 0 và (P2): 7x + 3y + z - 3 = 0

B. (P1): x + y + z - 1 = 0 và (P2): 7x + 5y - z + 3 = 0

C. (P1): x + y + z + 1 = 0 cùng (P2): 7x + 5y + z + 3 = 0

D. (P1): x - y - z + 1 = 0 và (P2): x + y - z + 3 = 0

Lời giải:

Đáp án : C

Giải ưa thích :

Đường trực tiếp (d) trải qua điểm M(1; 0; -2) và tất cả vecto chỉ phương u→=(2;1; -3)

Gọi phương trình phương diện phẳng (P) là Ax + By +Cz + D =0.

Do khía cạnh phẳng (P) đựng (d) phải ta có:

*

Ta có: d(A;(P))=2√3

*
=2√3

*
=2√3

*

*

Vậy phương trình khía cạnh phẳng (P) là: x +y +z +1 =0

7x +5y +z +3 =0

Bài 48: Trong không gian Oxyz cho hai tuyến phố thẳng (d) và (Δ) lần lượt bao gồm phương trình:

*
*
. Viết phương trình phương diện phẳng (P) cất (d) và phù hợp với (Δ) một góc 300.

A. (P1): x + 2y + z - 4 = 0 cùng (P2): x - z = 0

B. (P1): x + y - 2 = 0 và (P2): x - y - 2z + 2 = 0

C. (P1): x - 2y + z - 4 = 0 với (P2): x + z = 0

D. (P1): x + y - 2 = 0 và (P2): x + z = 0

Lời giải:

Đáp án : D

Giải đam mê :

Đường thẳng (d) đi qua điểm M(0; 2; 0) và gồm vecto chỉ phương u1→=(1;-1; 1)

Đường thẳng có vecto chỉ phương u2→=(2;1; -1)

Gọi phương trình khía cạnh phẳng (P) là Ax + By +Cz + D =0.

Do phương diện phẳng (P) đựng (d) đề nghị ta có:

*

Mặt phẳng (P) phù hợp với góc 300 buộc phải ta có:

cos ⁡ 300 =

*
*
=√3/2

*

*

*

Vậy phương trình khía cạnh phẳng (P) là: x +y -2 =0

x -z =0

Bài 49: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, đến mặt ước (S) tất cả phương trình (x - 1)2 + (y - 2)2 + (z + 1)2 = 1, phương trình mặt phẳng (Q) đựng trục hoành với tiếp xúc với mặt mong (S) là

A. (Q): 4y + 3z = 0

B. (Q): 4y + 3z + 1 = 0

C. (Q): 4y - 3z + 1 = 0

D. (Q): 4y - 3z = 0

Lời giải:

Đáp án : A

Giải say đắm :

Gọi phương trình mặt phẳng (Q) là Ax +By +Cz +D =0

Mặt ước (S) có tâm I(1; 2; -1) và bán kính R =1

Do phương diện phẳng (Q) cất Ox nên mặt phẳng (P) trải qua O và vecto pháp tuyến của (Q) vuông góc với vecto chỉ phương của Ox

*

Phương trình phương diện phẳng (Q) có dạng: By + Cz = 0

Do phương diện phẳng (Q) tiếp xúc với mặt cầu (S) yêu cầu ta có: d(I, (Q))=R

*

Với B=0,chọn C=1 ⇒ phương trình mặt phẳng z =0

Với B=4/3 C,chọn C=3, B=4 ⇒ phương trình mặt phẳng: 4y +3z =0

Bài 50: Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho mặt phẳng (P) qua M(0;1;-3) song song với khía cạnh phẳng (Q) bao gồm phương trình 2x -y +3z -5 =0 gồm phương trình là:

A. - 2x + y - 3z - 10 = 0

B. 2x - y + 3z - 10 = 0

C. x - 2y + 3z + 1 = 0

D. 2x + y - 3z - 10 = 0

Lời giải:

Đáp án : A

Giải say đắm :

Do khía cạnh phẳng (P) song song với phương diện phẳng (Q) đề xuất phương trình mặt phẳng (P) bao gồm dạng: 2x -y +3z +D =0(D ≠ -5)